Wet Poortwachter zeer eenvoudig met hulp van Arbomanager

Wet Poortwachter

Als werkgever bent u volgens de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) wettelijk verplicht een aantal zaken rond ziekteverzuimbegeleiding te regelen. Doel is langdurig ziekteverzuim voorkomen en instroom naar de WAO/WIA terugdringen.

De Wet Verbetering Poortwachter schrijft voor welke acties door welke partij moeten worden ondernomen op het gebied van ziekteverzuim. Wanneer een werkgever zich bijvoorbeeld niet aan de voorgeschreven procedures en registratie houdt, kan dit ingrijpende (financiële) consequenties hebben bij langdurig ziekteverzuim.

Wet Poortwachter stappenplan

Week 1 Ziekmelding bij werkgever en Arbodienst
Week 6 Advies van de bedrijfsarts over mogelijkheden tot herstel en re-integratie
Week 8 Plan van aanpak ziekteverzuim werkgever en werknemer en aanstellen casemanager verzuim
Regelmatig 1 x per 6 weken, evaluatie van het re-integratieproces o.l.v. casemanager verzuim
Week 42 Ziekmelding UWV
Week 52 Eerstejaarsevaluatie van het re-integratieverloop
Week 83-87 Opstellen re-integratieverslag (incl. medische rapportage door Arbodienst)
Week 91 Aanvraag WIA bij UWV
Week 104 Start WIA afhankelijk van oordeel UWV


Uitgebreide informatie Wet Verbetering Poortwachter Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid